Adviesgesprek

Algemene voorwaarden Securetech Security Systems

Augustus 2020 

Deze algemene voorwaarden bestaan uit een hoofdstuk Algemene Bepalingen, die van toepassing zijn op alle overeenkomsten van Securetech die door deze voorwaarden worden beheerst en een apart hoofdstuk Verhuur, waarin de afspraken die specifiek zien op verhuur zijn opgenomen. Als sprake is van verhuur en een bepaling in het hoofdstuk Verhuur in strijd is met een bepaling in het hoofdstuk Algemene Bepalingen, dan heeft de bepaling in het hoofdstuk Verhuur voorrang.

Algemene bepaling

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Securetech: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Doorcom B.V., statutair gevestigd te Alkmaar, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74197061, of iedere andere vennootschap of entiteit die deze algemene voorwaarden met toestemming van Doorcom B.V. hanteert.
  2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die goederen van Securetech koopt, huurt en/of aan Securetech opdracht heeft gegeven tot levering van goederen of diensten.
  3. Opdracht of overeenkomst: elke overeenkomst tussen Klant en Securetech, betreffende koop en verkoop respectievelijk verhuur van zaken en goederen of de levering van diensten.
  4. De algemene voorwaarden: de onderhavige door Securetech gebruikte algemene voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende verkoop respectievelijk verhuur van zaken, goederen en diensten door Securetech, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.2 Securetech wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Klant uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven van Securetech, in welke vorm dan ook, zijn volledig vrijblijvend.

3.2 Iedere offerte, aanbieding of prijsopgave is gebaseerd op gegevens die Klant ter gelegenheid van de aanvraag heeft verstrekt. Securetech mag van de juistheid van deze verstrekte informatie uit gaan.

3.3 Securetech behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren en onder rembours te leveren.

Artikel 4: Overeenkomst

4.1 Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Securetech pas tot stand, nadat Securetech een Opdracht schriftelijk of langs elektronische weg heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd of op het moment dat Securetech feitelijk uitvoering geeft aan de Overeenkomst.

4.2 De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud en strekking van de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door werknemers van Securetech of namens Securetech gedaan door derden, binden Securetech slechts indien deze conform het gestelde in artikel 4.1 schriftelijk of langs elektronische weg zijn bevestigd c.q. worden bekrachtigd.

4.4 Klant is zonder schriftelijke toestemming van Securetech niet gerechtigd om haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde over te dragen of te bezwaren.

4.5 Indien Securetech dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst, mag Securetech bij uitvoering van de Overeenkomst anderen inschakelen.

Artikel 5: Prijzen

5.1 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen:

– gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijnde feitelijke gegevens;

– gebaseerd op tijdige verstrekking door Klant van de benodigde informatie aan Securetech;

– gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging geldende hoogte van inkoop prijzen, verpakkings- en andere kosten;

– exclusief verzendkosten;

– inclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten;

– vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;

– exclusief emballage.

5.2 In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren, is Securetech gerechtigd om de met Klant overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.

5.3 Artikel 5.2 geldt ook ten aanzien van Overeenkomsten, die door Securetech in gedeelten worden afgeleverd of uitgevoerd, voor zover het betreft gedeelten, die op het tijdstip van intreden van de verhoging van één of meer kostprijsfactoren nog niet zijn afgeleverd of uitgevoerd.

5.4 Alle kosten voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van een Opdracht door of namens Klant zijn geheel voor rekening van Klant.

Artikel 6: Levertijd

6.1 Opgegeven en overeengekomen levertijden en andere tijden worden door Securetech bij benadering vastgesteld en gelden nimmer als fatale termijn. Er kan slechts van een fatale termijn sprake zijn, indien Securetech in de opdrachtbevestiging een exacte leveringsdatum bepaalt, die tevens expliciet als fatale termijn is aangeduid.

6.2 De leveringstijd zal worden verlengd indien Klant na het sluiten van de Overeenkomst de Opdracht wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.

6.3 Indien Klant van oordeel is, dat de overschrijding van de door Securetech bij benadering vastgestelde levertijd voor hem als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, is Klant verplicht om Securetech bij aangetekende brief alsnog een redelijke levertermijn te stellen.

6.4 Overschrijding van de door Securetech bij benadering vastgestelde levertijd geeft, in het geval van levering van zaken, de Klant geen aanspraak op levering uit de voorraad van Securetech.

Artikel 7: Levering van zaken

7.1 Als tijdstip van levering van zaken aan Klant geldt het moment waarop de goederen aan Klant worden aangeboden op het door Klant aan Securetech opgegeven adres. Het rapport van de vervoerder houdende weigering van de aanvaarding geldt als volledig bewijs van aanbod en levering. Op het moment van aanbod gaan alle risico’s op Klant over.

7.2 Securetech is gerechtigd de wijze van transport te kiezen, waarbij belemmeringen of tijdelijke verhindering van de gekozen wijze van transport Securetech niet verplichtingen een andere wijze te kiezen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.3 Securetech is gerechtigd om in gedeelten af te leveren (deelleveranties), welke afzonderlijk door Securetech aan Klant in rekening kunnen worden gebracht.

Artikel 8: Opslag

8.1 Indien de goederen door Klant worden geweigerd of niet door Securetech kunnen worden aangeboden door een omstandigheid die in de risicosfeer van Klant gelegen is, is Securetech gerechtigd, zonder ingebrekestelling, deze goederen voor rekening en risico van Klant binnen Securetech of bij derden op te slaan, en betaling te verlangen.

8.2 In geval Klant de goederen na de in een ingebrekestelling genoemde redelijke termijn niet afneemt, heeft Securetech het recht de goederen aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op wat Klant aan Securetech verschuldigd is.

8.3 Omtrent bewaring en gebruik van goederen die haar door of vanwege de Klant zijn toevertrouwd, zal Securetech dezelfde zorg aanwenden als ware het haar eigen bezittingen.

8.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.3 draagt Klant het risico voor de in dat artikel bedoelde goederen.

Artikel 9: Betaling

9.1 Klant dient de facturen van Securetech uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum te voldoen door storting of overmaking op de op de factuur vermelde bankrekening, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De op de bankafschriften van Securetech aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt.

9.2 Klant komt in geen geval een beroep toe op een opschortingsrecht of retentierecht en Klant is in geen geval bevoegd tot verrekening van enig aan Securetech verschuldigd bedrag met een (al dan niet vermeende) vordering op Securetech.

9.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Klant vanaf de dag dat die termijn verlopen is, in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens Securetech nodig zal zijn.

9.4 Door Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en vervolgens van alle verschuldigde rente in volgorde van opeisbare facturen die het langst open staan. Dit geldt ook indien Klant bij haar betaling vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een factuur van een latere datum.

9.5 In geval van niet of niet-tijdige voldoening van enige op Klant rustende verplichting jegens Securetech; overlijden; ingeval Klant onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; (een aanvraag tot) surséance van betaling; faillissement en/of schuldsanering; een buitengerechtelijk akkoord; beslag ten laste van Klant; gehele of gedeeltelijke overdracht en/of staking van de onderneming van Klant; fusie, splitsing en ontbinding van Klant; overgang van de zeggenschap over Klant, diens onderneming en/of kennelijk verminderde kredietwaardigheid van Klant, zal Securetech gerechtigd zijn alle nog lopende Overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat ogenblik nog moeten worden uitgevoerd, met onmiddellijke ingang voor de toekomst te beëindigen middels een buitengerechtelijke verklaring, zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd haar recht ter zake schadevergoeding te vorderen.

9.6 In de situaties bedoeld in het vorige artikellid is iedere vordering, die Securetech op Klant mocht hebben, direct en in zijn geheel opeisbaar. Eventuele aan de Klant verstrekte gebruiksrechten eindigen onmiddellijk en van rechtswege. Als sprake is van een duurovereenkomst, wordt de schade van Securetech als gevolg van de voortijdige beëindiging vastgesteld op het bedrag gelijk aan de nog onder de overeenkomst van Klant te ontvangen vergoedingen.

9.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Securetech met betrekking tot de invordering van het aan Securetech verschuldigde en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van Klant. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door Securetech gemaakte proceskosten. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is Klant gehouden tot betaling van een boete, die wordt gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 250,-, ook wanneer slechts een of enkele aanmaningen ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn verzonden en tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval gehoudenheid bestaat tot voldoening van die werkelijke kosten.

9.8 Securetech is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst met Klant alvorens (verder) te presteren, van Klant een voorschot te eisen en/of zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle geleverde of af te leveren goederen blijft bij Securetech en gaat eerst over, wanneer Klant de daarvoor verschuldigde prijs en eventueel van toepassing zijnde kosten, boetes, rente en schadevergoedingen, alsmede de verschuldigde prijs en eventueel van toepassing zijnde kosten, boetes, rente en schadevergoedingen uit hoofde van andere overeenkomsten tussen Securetech en Klant heeft voldaan.

10.2 Zolang Klant de in het vorige artikellid genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is Klant niet gerechtigd om de goederen in eigendom over te dragen of deze te bezwaren, tenzij binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

10.3 Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud niet bij Klant, doch onder een derde worden opgeslagen, zal de Klant deze derde van het eigendomsvoorbehoud op de hoogte brengen, en die derde meedelen, dat hij deze in zoverre voor Securetech houdt, zonder dat daaruit enige gehoudenheid van Securetech tot betaling van opslagkosten of andere kosten voortvloeit.

10.4 Klant is gehouden de goederen, waarvan Securetech (nog) eigenaar is, deugdelijk tegen brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit het verzekeringscontract dienen door Klant op eerste verzoek onvoorwaardelijk aan Securetech te worden overgedragen.

10.5 Securetech heeft het recht hetzij de goederen onder zich te nemen c.q. te houden, totdat Klant het verschuldigde met inbegrip van kosten, rente en/of schadevergoeding heeft voldaan, hetzij de goederen aan derden te verkopen, in welk geval de netto opbrengst in mindering komt op het aan Securetech in totaal verschuldigde.

10.6 Indien Klant met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Securetech tekort schiet of Securetech goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, is Securetech zonder ingebrekestelling gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Klant machtigt reeds nu voor alsdan Securetech om de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden en deze goederen feitelijk ook terug te nemen. Na terugneming zal Klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 11: Annulering

11.1 Indien sprake is van een overeenkomst strekkende tot levering van goederen, is Klant niet gerechtigd tot annulering. Indien Securetech echter instemt met annulering, is Klant gehouden de gehele overeengekomen prijs vermeerderd met de eventueel door Securetecht aanvullende gemaakte kosten te voldoen. Klant heeft in geen geval recht op restitutie van een deel van de prijs, uit hoofde van besparing van kosten van Securetech, schadebeperking door Securetech door verkoop van het goed aan een derde, of anderszins.

11.2 Indien sprake is van een overeenkomst van opdracht, is Klant, in het geval waarin de Opdracht door Klant wordt opgezegd voordat deze geheel door Securetech is voltooid, dan wel voordat de overeengekomen looptijd is verstreken, in afwijking van het bepaalde in artikel 7:411 BW lid 1 en 2 te allen tijde het volle loon verschuldigd, al ware de opdracht voltooid of al ware de overeengekomen looptijd verstreken. Het volle loon zal in een dergelijk geval nimmer worden verminderd met besparingen.

Artikel 12: Klachten- en garantie

12.1 Klant dient bij iedere levering binnen 24 uur na ontvangst te controleren of deze aan de Overeenkomst beantwoordt.

12.2 Klachten moeten, wat betreft zichtbare gebreken, binnen 48 uur na levering schriftelijk worden ingediend bij Securetech, op het (e-mail) adres zoals dit op de factuur staat vermeld. Klant dient daarbij aan te geven wat het gebrek is en wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

12.3 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken moeten binnen 48 uur nadat van een dergelijk gebrek is gebleken of redelijkerwijs had moeten zijn gebleken, schriftelijk bij Securetech worden ingediend op het (e-mail) adres zoals dit op de factuur staat vermeld, met dien verstande dat het indienen van een klacht niet meer mogelijk is na 12 maanden na aflevering. Klant dient daarbij schriftelijk aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe zij het gebrek heeft geconstateerd.

12.4 Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzenddatum schriftelijk bij Securetech te worden ingediend.

12.5 Klant zal geen klachten kunnen indienen met betrekking tot goederen die zij heeft bewerkt of verwerkt.

12.6 Bij niet-tijdige of ondeugdelijke indiening van een klacht verliest Klant haar recht om te klagen.

12.7 Klant is verplicht ter zake van een retourzending overleg te plegen met de klantenservice van Securetech. Klant is eveneens gehouden ter zake van elke retourzending het retourformulier van Securetech te gebruiken. Het retourformulier is te downloaden via de volgende hyperlink: https://securetech.be/wp-content/uploads/2019/09/retourformulier.pdf

12.8 Indien sprake is van een gebrek als bedoeld in artikel 12.2 en/of 12.3, worden door Securetech uitsluitend goederen teruggenomen onder toezending van een creditnota aan Klant indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: – tussen de datum van levering en terug ontvangst zijn niet meer dan 30 dagen verstreken; – de verpakking en de inhoud zijn in oorspronkelijke staat; – de goederen behoren tot het voorraadassortiment van Securetech; voor dit assortiment mag Klant zich niet beroepen op enige publicatie aan de zijde van Securetech; – de klacht is door Securetech gegrond bevonden, hetgeen uitsluitend blijkt uit een door Securetech aan Klant toegezonden creditnota; – de creditkosten bestaande uit vracht-, administratie- en betalingskosten, zijn voor rekening van Klant, deze kosten worden als volgt gefixeerd: EUR 25,- per retourzending vermeerderd met de door leverancier in rekening te brengen kosten; – enkel goederen die door de leverancier retour kunnen worden genomen, kunnen naar Securetech worden geretourneerd.

12.9 De in artikel 12.9 genoemde gefixeerde kosten zijn uitsluitend van toepassing ingeval de goederen door Securetech teruggenomen worden in het kader van een regulier transport / reguliere levering. In geval voor de retourzending naar het oordeel van Securetech speciaal transport zal moeten worden ingezet, dan zullen door Securetech de meerdere kosten dan de gefixeerde kosten bij Klant in rekening worden gebracht.

12.10 In afwijking van het bepaalde in artikel 12.9, geldt voor goederen die niet in overeenstemming met de specificatie zijn afgeleverd of voor verpakte goederen die beschadigd zijn afgeleverd, dat Securetech uitsluitend verplicht is deze goederen terug te nemen onder toezending van een creditnota aan Klant, mits tussen de datum van (af)levering en terug ontvangst niet meer dan 30 dagen zijn verstreken. De in artikel 12.9 genoemde creditkosten gelden voor deze goederen onverkort en worden aan Klant in rekening gebracht.

12.11 In afwijking van het hierboven bepaalde, geldt voor speciaal bestelde goederen – zoals (maar niet uitsluitend) goederen die niet tot het bestaande leveringsassortiment van Securetech behoren -, dan wel voor goederen die door Securetech of door of namens Klant zijn doorgeleverd, dat deze ongeacht de klacht door Securetech niet worden teruggenomen. 12.11 Uitsluitend indien Klant een service- en onderhoudscontract met Securetech heeft gesloten, heeft Klant aanspraak op garantie op locatie. Bij gebreke van een tussen Securetech en Klant gesloten service- en onderhoudscontract, zal Klant de goederen aan Securetech retour moeten zenden, indien zij aanspraak wil maken op garantie.

12.12 De garantie van Securetech strekt nimmer verder dan de garantie die de leverancier, fabrikant of importeur aan Securetech verstrekt. De kosten die worden gemaakt ter beoordeling van eventuele garantieaanspraken door leverancier, fabrikant of importeur, zijn voor rekening van Klant.

Artikel 13: Herroepingsrecht voor Consumenten

13.1 Indien Klant de Overeenkomst is aangegaan in de hoedanigheid van natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt Klant aangemerkt als “Consument”.

13.2 Dit artikel 13 is alleen van toepassing indien Klant aangemerkt wordt als Consument als bedoeld in artikel 13 lid 1. 13.2 Indien Consument goederen/zaken koopt bij Securetech en de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte wordt gesloten (via elektronische weg), heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de goederen/zaken door Consument of een vooraf door Consument aangewezen en aan Securetech bekendgemaakte vertegenwoordiger.

13.3 Tijdens de bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met de goederen/zaken en de verpakking. Hij zal de goederen/zaken slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien Consument van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij de goederen/zaken met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Securetech retourneren, conform de door Securetech verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

13.4 Wanneer Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van de goederen/zaken, kenbaar te maken aan Securetech. Het kenbaar maken dient Consument te doen middels het modelformulier. Het modelformulier is te vinden via de volgende hyperlink: https://securetech.be/wp-content/uploads/2019/09/retourformulier.pdf. Nadat Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient Consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

13.5 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal Consument zich richten naar de door Securetech bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

13.6 Indien Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

13.7 Indien Consument een bedrag betaald heeft, zal Securetech dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat de goederen/zaken reeds terugontvangen zijn door Securetech of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door Consument is gebruikt tenzij Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

13.8 Bij beschadiging van de goederen/zaken door onzorgvuldige omgang door Consument zelf is Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen/zaken.

13.19 Consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van de goederen/zaken wanneer door Securetech niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Securetech kan jegens Klant uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van het handelen c.q. nalaten van Securetech. Securetech is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals onder meer bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van derden op Klant, schade terzake van een product recall, door welke oorzaak dan ook ontstaan, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door Securetech geleverde goederen.

14.2 De aansprakelijkheid in haar totaliteit van Securetech is in ieder geval per schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt tot het ter zake van de betreffende overeenkomst door Securetech aan Klant gefactureerde bedrag exclusief omzetbelasting, met een maximum van € 2.000,-. In het geval van een duurovereenkomst, is de aansprakelijkheid van Securetech in haar totaliteit in ieder geval per schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt tot het bedrag, wat Securetech aan Klant gedurende de aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voorafgaande zes maanden exclusief omzetbelasting onder de duurovereenkomst heeft gefactureerd, met een maximum van € 2.000,-.

14.3 Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in lid 1 en/of 2, is de aansprakelijkheid van Securetech in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van Securetech tegen aansprakelijkheid, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnd eigen risico.

14.4 In gevallen waarin Securetech door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door goederen die Securetech heeft geleverd aan Klant, zal Klant Securetech onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin Securetech ten opzichte van Klant niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins.

14.5 Indien Securetech desondanks gehouden is om schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft Securetech het recht van regres op Klant. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door Securetech te betalen/betaalde schadevergoeding, alsmede rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

14.6 Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Securetech en/of tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

14.7 Iedere uitsluiting en beperking van de algemene voorwaarden is niet van toepassing, indien en voor zover dit in strijd zou komen met het bepaalde in artikel 6:192 en/of 7:25 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15: Overmacht

15.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de Overeenkomst door Securetech verhinderen en die niet aan Securetech zijn toe te rekenen.

15.2 Onder overmacht als bedoeld in het vorige artikellid zijn ook begrepen internationale conflicten, gewelddadige of gewapende conflicten, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van Securetech. Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal Securetech die maatregelen treffen die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van Klant te beperken.

15.3 Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van Securetech opgeschort. Indien de periode waarin door de overmacht de nakoming van de verplichtingen door Securetech niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade en kosten bestaat.

15.4 Indien Securetech bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

Artikel 16: Privacy- en gegevensverwerking

16.1 Securetech beschikt over de persoonsgegevens van Klant in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst c.q. de Opdracht. Daaronder zijn in ieder geval de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van Klant en verder alle andere gegevens die Klant in het kader van de Overeenkomst c.q. Opdracht naar Securetech verstuurt. Securetech gebruikt deze gegevens alleen voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Opdracht nodig is. Securetech deelt deze gegevens nooit met derden. Voor meer informatie verwijst Securetech Klant naar het Privacybeleid: https://securetech.be/privacybeleid

Artikel 17: Slotbepalingen

17.1 Indien Securetech zich in enig geval niet op enige bepaling van de algemene voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee dat zij zich in de volgende gevallen niet meer op deze algemene voorwaarden zal kunnen beroepen.

17.2 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.3 Alle geschillen die, voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke rechter in het arrondissement Noord-Holland, Nederland.

Verhuur

De in dit hoofdstuk “Verhuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Securetech zaken en/of goederen verhuurt aan Klant.

Artikel 18: Huurperiode

18.1 Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode van minimaal één dag en voor maximaal de periode als in de Overeenkomst vermeld. Securetech is niet verplicht de huurperiode te verlengen.

18.2 Bij het bepalen van de huurperiode worden, tenzij anders overeengekomen alle dagen, waaronder ook verletdagen, zaterdagen, zondagen, feestdagen en andere vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

18.3 Klant dient het huurobject uiterlijk op de dag en het tijdstip waarop de Overeenkomst eindigt aan Securetech af te geven, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen de overeenkomst te verlengen.

18.4 Indien het huurobject niet binnen de overeengekomen huurperiode wordt geretourneerd, heeft Securetech het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment waarop het huurobject alsnog wordt geretourneerd.

18.5 De huurperiode eindigt nadat Securetech het huurobject heeft ingenomen door middel van inspectie en akkoordbevinding. Het onbeheerd afmelden en achterlaten van het huurobject door Klant wordt door Securetech niet geaccepteerd als einde van de huurperiode.

Artikel 19: Risico

19.1 Het verhuur-object is vanaf het moment dat het ter beschikking aan Klant is gesteld voor risico van Klant. Tenzij anders overeengekomen, dient Klant zorg te dragen voor verzekering bij een in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij.

19.2 Bij diefstal of schade aan het verhuur-object wordt de vervangingswaarde van het huurobject door Securetech aan Klant in rekening gebracht.

Artikel 20: Verplichtingen van klant

20.1 Klant dient het huurobject in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin Klant deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, onderhouden (behoudens normale slijtage), gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als bij aflevering. Eventuele extra arbeidstijd voortvloeiende uit het niet of niet volledig nakomen van deze verplichting is voor rekening van Klant.

20.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Klant verplicht, voordat Klant het huurobject in ontvangst neemt, aan Securetech een door Securetech vast te stellen waarborgsom te voldoen. Na terug-ontvangst van het huurobject zal deze waarborgsom aan Klant worden gerestitueerd onder aftrek van aan Securetech nog toekomende huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de Overeenkomst het bedrag van de door Klant verschuldigde huurpenningen het bedrag van de waarborgsom overschrijdt, is Securetech gerechtigd aanvulling van de waarborgsom met een door Securetech vast te stellen bedrag te eisen.

20.3 Klant is verplicht het huurobject overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed huisvader te onderhouden en te verzorgen, waarbij eventuele voorgeschreven en aan Klant ter hand gestelde bedieningsvoorschriften in acht genomen dienen te worden. Het is Klant niet toegestaan veranderingen aan het verhuur-object aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door Securetech schriftelijk gegeven uitdrukkelijke toestemming. Klant is verplicht elke schade en/of elk gebrek aan het huurobject onmiddellijk aan Securetech te melden.

20.4 Klant mag het huurobject niet buiten Nederland brengen en/of gebruiken zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van Securetech.

20.5 Klant mag in geen geval markeringen, stickers, logo’s etc. van het verhuur-object verwijderen respectievelijk op het verhuur-object aanbrengen.

Artikel 21: Eigendom- en inspectie

21.1 Securetech behoudt te allen tijde het eigendom van het huurobject. Door Securetech wordt het recht voorbehouden het huurobject te allen tijde te (laten) controleren.

21.2 Klant is verplicht aan controles als bedoeld in artikel 21.1 steeds zijn volledige medewerking te verlenen.

Artikel 22: Verlies van materiaal

22.1 Iedere vervreemding of bezwaring dan wel afstand doening van het huurobject door Klant, zowel om baat als om niet, ten behoeve van een derde is zonder schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Securetech verboden. Artikel 22.3 is van overeenkomstige toepassing.

22.2 Klant dient Securetech onverwijld kennis te geven van eventuele beslaglegging op haar goederen of een gedeelte daarvan en voorts van haar faillissement of surseance van betaling en is verplicht immer de beslag leggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met Securetech bestaande Overeenkomst en verplicht zich het huurobject direct terug te leveren aan Securetech.

22.3 Indien het huurobject gedurende de looptijd van de Overeenkomst, door welke oorzaak dan ook, defect raakt dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat of uit de macht van Klant raakt, dient Klant Securetech daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij gehouden binnen 8 dagen de kosten te vergoeden, zodat Securetech per direct een gelijkwaardig artikel kan kopen. Tevens dient huurderving betaald te worden vanaf de eerste dag waarover geen huurpenningen ontvangen kunnen worden van het huurobject. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit dan verplicht Klant zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten onder overlegging van een kopie van de aangifte aan Securetech.

Artikel 23: Beëindiging, opzeggen- en vervanging

23.1 Tenzij het gaat om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, kan een huurovereenkomst steeds met onmiddellijke ingang worden beëindigd door retournering en acceptatie van het huurobject door Securetech.

23.2 Indien is overeengekomen dat het huurobject door Securetech zal worden opgehaald, dient bij afmelding steeds tenminste 24 uur in acht genomen te worden.

23.3 Securetech heeft steeds het recht om het huurobject door gelijkwaardig materieel te vervangen zonder dat dit voor de Klant enig recht op schadevergoeding geeft.

Hoe het werkt:

Gratis adviesgesprek

Wij adviseren u graag vrijblijvend bij het toepassen van camerabewaking die aansluit op uw persoonlijke wensen en eisen.

Oog voor kwaliteit

De beste camera's- en materialen volgens de hoogste standaard.

Service op nummer 1

Wij staan voor u klaar als u ons nodig heeft, het hele jaar door.

Deskundig advies

Strategische advies voor particuliere- en zakelijke doeleinden.

Nog geen keuze gemaakt?

Stuur de product-link naar uw e-mailadres, zodat u het later gemakkelijk kunt terugvinden.

Uw product ophalen in onze showroom

Reserveer uw product online en wij leggen het voor u klaar in de showroom. Is het product op voorraad? Dan haalt u het vandaag nog op. Uw bestelling blijft 5 dagen voor u gereserveerd.

Stap 1: Winkelwagen

Klik op in winkelmand, bij uw product naar keuze. het product gaat daarna vanzelf naar uw winkelwagen.

Stap 2: Gegevens

Nadat u het product heeft gekozen vragen wij om uw naam en adresgegevens.

Stap 3: Controleren en betalen

Na het controleren van uw gegevens, kunt u aangeven dat u het product wilt komen ophalen in onze showroom in Alkmaar. vervolgens kunt u op de bevestigingsknop klikken.

Stap 4: Bevestiging van uw bestelling

U ontvangt direct een bevestiging van uw bestelling per e-mail. Onze collega’s zetten per direct uw systeem voor u klaar! Wij zullen vervolgens telefonische of per email contact met u opnemen zodra u product klaar staat.

Ons bezoek adres

Alkmaar

Securetech
Hamsterkoog 3-A 
1822 CD Alkmaar
Nederland

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag – 09:00 – 17:30
Zaterdag – op afspraak
Zondag – gesloten

Let op, bij voorkeur voorafgaand contact opnemen of uw bestelling plaatsen voor bezoek aan onze showroom, zo kunnen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn.

Laat onze specialisten u vrijblijvend op weg helpen. Bel  088 – 411 45 00

Welke camera past bij uw situatie?

Advies nodig bij het kiezen? Bel  088 – 411 45 00

Type Beveiligingscamera’s

Dome

Een Dome camera is een moderne ronde beveiligingscamera met een strak uiterlijk en een onopvallend fysiek. 

Bullet

Een Bullet camera is een langwerpige beveiligingscamera met een opvallend fysiek en heeft een preventieve werking. 

Vergelijk onze Series

Basic

1440P/20fps

Quad HD beeldkwaliteit

20 meter

Helder nachtzicht

4-MP

Camera resolutie 

81° kijkhoek

3.6mm vaste lens

Vaste lens

Geen zoom

Waterbestendig

Geschikt voor binnen én buiten

-

Geen AI mogelijkheden

Filters

AGC / WDR / BLC 

Bewegingsdetectie

Gebied instelbaar op gevoeligheid

Push-melding

Gebied melding

Privacyzones

Scherm gevoelige delen af

Gratis App

Kijk live mee op uw IOS/Android-app, computer of direct op een monitor

Premium

2K/20fps

Haarscherp HD beeldkwaliteit

30 meter

Helder nachtzicht

5-MP

Camera resolutie 

107° kijkhoek

2.8 – 12mm optische lens

Zoom/focus

gemotoriseerd in- en uitzoomen

Waterbestendig

Geschikt voor binnen én buiten

-

Geen AI mogelijkheden

Filters

AGC / WDR / BLC 

Bewegingsdetectie

Gebied instelbaar op gevoeligheid

AI push-meldingen

Gebied, persoon en voertuig herkenning

Privacyzones

Scherm gevoelige delen af

Gratis App

Kijk live mee op uw IOS/Android-app, computer of direct op een monitor

Pro

4K/25fps

Kraakhelder Ultra HD beeldkwaliteit

50 meter

Ultra gevoelig nachtzicht

8-MP

Camera resolutie 

111° kijkhoek

 2.7 – 13.5mm optische lens

Zoom/focus

gemotoriseerd in- en uitzoomen

Waterbestendig

Geschikt voor binnen én buiten

AI intelligentie

Gezichtsherkenning, cross-line detectie, missing-object detectie

Pro-filters

AGC / WDR / BLC / IR / WB / DNR

Bewegingsdetectie

Gebied instelbaar op gevoeligheid

AI push-meldingen

Gebied, persoon en voertuig herkenning

Privacyzones

Scherm gevoelige delen af

Gratis App

Kijk live mee op uw IOS/Android-app, computer of direct op een monitor

Vergelijk onze Series

Basic

Premium

Pro

1440P/20fps

Quad HD beeldkwaliteit

2K/20fps

Haarscherp HD beeldkwaliteit

4K/25fps

Kraakhelder Ultra HD beeldkwaliteit

20 meter

Helder nachtzicht

30 meter

Helder nachtzicht

50 meter

Ultra gevoelig nachtzicht

4-MP

Camera resolutie 

5-MP

Camera resolutie 

8-MP

Camera resolutie 

81° kijkhoek

3.6mm vaste lens

107° kijkhoek

2.8 – 12mm optische lens

111° kijkhoek

 2.7 – 13.5mm optische lens

Vaste lens

Geen zoom

Zoom/focus

gemotoriseerd in- en uitzoomen

Zoom/focus

gemotoriseerd in- en uitzoomen

Waterbestendig

Geschikt voor binnen én buiten

Waterbestendig

Geschikt voor binnen én buiten

Waterbestendig

Geschikt voor binnen én buiten

-

Geen AI mogelijkheden

-

Geen AI mogelijkheden

AI intelligentie

Gezichtsherkenning, cross-line detectie, missing-object detectie

Filters

AGC / WDR / BLC 

Filters

AGC / WDR / BLC 

Pro-filters

AGC / WDR / BLC / IR / WB / DNR

Bewegingsdetectie

Gebied instelbaar op gevoeligheid

Bewegingsdetectie

Gebied instelbaar op gevoeligheid

Bewegingsdetectie

Gebied instelbaar op gevoeligheid

Push-melding

Gebied melding

AI push-meldingen

Gebied, persoon en voertuig herkenning

AI push-meldingen

Gebied, persoon en voertuig herkenning

Privacyzones

Scherm gevoelige delen af

Privacyzones

Scherm gevoelige delen af

Privacyzones

Scherm gevoelige delen af

Gratis App

Kijk live mee op uw IOS/Android-app, computer of direct op een monitor

Gratis App

Kijk live mee op uw IOS/Android-app, computer of direct op een monitor

Gratis App

Kijk live mee op uw IOS/Android-app, computer of direct op een monitor

Camera's combineren?

Wilt u verschillende camera’s met elkaar combineren? Dat is mogelijk. Alle Securetech-producten zijn op elkaar afgestemd. Stel zelf een systeem samen of neem contact met ons op.

Uw systeem laten installeren door onze monteurs

Hoe werkt het

U vraagt bij ons een vrijblijvende montage aan door op de knop (Montage Inplannen) te klikken. Aan de hand van uw aanvraag nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

In ons telefonisch gesprek vragen wij naar uw wensen en eisen aan zowel het camerabewaking systeem als de technische eisen. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij u een passend prijs voorstel toesturen voor het installeren van uw camerabewaking systeem.

Zodra u groenlicht geeft, zullen onze specialisten alles in gang zetten om het proces zorgeloos te laten verlopen. Wij zijn pas tevreden als u ook tevreden bent.

Waarom laten installeren?

Een vakkundige installatie van uw camerabewaking systeem is essentieel om uw camera(‘s) optimaal en langdurig te laten functioneren zodat u woning- of bedrijfspand goed is beveiligd. Onze specialisten hebben ruime ervaring op het gebied van camerabewaking op zowel alle vlakken.

Onze monteurs zorgen voor de correcte posities van de camera(‘s) en zorgen dat bijvoorbeeld de zon geen invloed heeft op het beeldkwaliteit van uw bewakingscamera. Daarnaast zorgen wij dat de camera zoveel mogelijk uw eigendommen in beeld brengen en niet het erf van uw buren. Zo maakt u geen inbreuk op de privacy van andere en voldoet u aan de wettelijke richtlijnen (AVG).

Laat onze specialisten u vrijblijvend op weg helpen. Bel  088 – 411 45 00